tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi-6-ngay-bay-thang (5)

Dòng sông Đà Giang chảy giữa lòng thị trấn.

tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi-6-ngay-bay-thang (5)

tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi-6-ngay-bay-thang (5)